รมว สธ. ไทยและเคนยาลงนามบันทึกความเข้าใจพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสุข

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไทยและเคนยา ลงนามบันทึกความเข้าใจส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสุข พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ศาตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข / นางซิสิลี เค คาริอุคิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐเคนยา ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐเคนยา ว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข 

ศาตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกลกล่าวว่า รัฐบาลไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขไทยได้ทำบันทึกกับกระทรวงสาธารณสุขของประเทศเคนยา สร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดด้านการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพประชาชน รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ ได้เห็นชอบร่วมกันบนพื้นฐานของความเท่าเทียม และผลประโยชน์ร่วมกัน กำหนดสาขาความร่วมมือและจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกันใน 5 ด้าน ประกอบด้วย หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการคลังสุขภาพ การจัดลำดับความสำคัญชุดสิทธิประโยชน์ที่ใช้ในหลักประกันสุขภาพ โดยผ่านการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ การพัฒนาบุคลากรทางสาธารณสุข การเสริมสร้างระบบสุขภาพบนพื้นฐานการสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งเป็นรากฐานของการดำเนินการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสาขาความร่วมมืออื่น ๆ ที่ตกลงร่วมกัน 

“สำหรับรูปแบบความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการวิจัยร่วมและกิจกรรมทางวิชาการ การพัฒนาขีดความสามารถ และการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ โดยทั้งสองฝ่ายจะหารือในเวลาที่เหมาะสม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ และจัดลำดับความสำคัญของสาขาความร่วมมือเฉพาะ” ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกลกล่าว