ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ชาวจังหวัดปราจีนบุรีให้ความเคารพนับถือ ศาลแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านในคราวกรีฑาทัพจากกรุงศรีอยุธยาและหยุดพักกองทัพ ณ บริเวณเนินหอมอันเป็นที่ตั้งศาลในปัจจุบัน โดยภายในจะพบศาลพระบรมรูปฯ จำนวน 3 แห่งด้วยกัน ได้แก่ ศาลหลักตรงกลางประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในท่าประทับยืน

ส่วนสองศาลซ้ายและขวานั้น ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในอิริยาบททรงหลั่งน้ำลงสู่แผ่นดินด้วยสุวรรณภิงคาร (พระน้ำเต้าทองคำ) เพื่อประกาศอิสรภาพจากพม่า ทุกวันมีผู้คนเดินทางเข้ามาสักการะศาลฯ กันมากมายเพื่อขอพร และผู้ที่สมปรารถนามักถวายรูปปั้นไก่ชน เพราะรู้ว่าเป็นสัตว์ที่พระองค์ทรงโปรดเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand